+56 2 2206 0979 - club@clubnikkei.cl

Quiénes Somos

Directiva

Pablo Sakamoto
Presidente
Álvaro Monma
VicePresidente
Harumi Osawa
Tesorera
María Soledad Zañartu
Secretaria
Osamu Matsubara
Director

Socios

Rosario Monma - Yumiko Hombo - Jorge Nakano - Yusei Otha - Maximiliano Murata Kiichi Uraoka - Benjamín Sakamoto - Diego Ameku - Rodrigo Garrido - Juan Pablo Sakamoto - Toshiro Délano - Leticia Imamura - Keiko Hombo - Hiromi Délano - Yoshiaki Yamada - Kokichi Otani - Goro Suzuki